အထူးေလွ်ာ့ေစ်းႏွုန္းမ်ား

All packages & promotion are designed to suit every patient’s need and worth the price

ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္

our staff will contact you for additional information and confirm the appointment.

ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္

Any health and other inquiry, You can consult our doctors online 24 hr.

Medical Center

Medical Team

ေရာဂါအသီးသီး၏ကုသမွုမ်ားကို အထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေဆးကုသရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာရလဒ္မ်ားရရွိေအာင္ကုသေပးႏိုင္ပါသည္

Testimonial

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ที่ตัดสินใจมารักษาที่ รพ.พญาไท นวมินทร์

Mrs.Daw Shwe อายุ 47 ปี

Ask a Doctor Online for Expert Medical Advice

Want to consult with a doctor online? Dont want to travel and dont want to waste your time waiting? Do a live chat with our doctors for free

Package/Promotion

Health Article

Health Articles Medical Knowledge You will find useful knowledge about health and medicine.

CSR Activities

Phyathai Hospital Nawamin

44/505 Nawamin Rd. Nuanchan, Bunggoom Bangkok 10230

Tel: +66 98-824-4783
Tel: +66 98-278-1329 (Foreigner only)
Fax: +66 2-947-9878

WebNawamin@phyathai.com

Contact us

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH