About us

About Phyathai

History

ဖယားထိုင္း နာ၀ါမင္ နိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးကို မူလက ၁၉၉၅ ခုနစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္း၍ ဖယားထိုင္းႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ အျခားေသာဖယားထိုင္းအုပ္စု၀င္ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ကုသမွုတိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားသား လူနာႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္၊ စံညႊန္းႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆးရံုၾကီးသည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ အေရွ႕အရပ္၌တည္ရွိျပီး၊ သု၀ဏၰဘုမၼိႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ၾကီးႏွင့္ မိနစ္၃၀သာ သြားရေသာခရီးအကြာအေ၀းတြင္ရွိပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ကုတင္၂၀၀အတြက္ ပစၥည္းကရိယာျပည့္စံုေသာေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာျမင့္ေသာကာလတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္လည္း စီစဥ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊  ေဒသခံႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ကုသလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဘုတ္အဖြဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ေဆးအေထာက္အကူနည္းပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူႏိုင္သည့္အဆင့္ျမင့္ေဆးပညာႏွင့္ အႏုစိပ္က်ေသာေဆး၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆးရံုအေနျဖင့္ ယခုအထိဆိုလွ်င္ ISO 9001, 15189, 18001 and HACCP accreditations အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမွုမ်ား ရရွိထားပါသည္။

ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏တိုးတက္မွုသည္ ဤမွ်ျဖင့္ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕သို႕အျမဲခ်ီတက္လ်က္ရွိျပီး၊ အျခားေသာအဖြဲ႕၀င္ေဆးရံုၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးရံုႏွင့္ပက္သက္ေသာႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမွုမ်ား ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းရရွိေအာင္  ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ေဆးရံုရွိ ေဆးကုသမွု ဌာန ၄၂ခုတြင္ ဆရာ၀န္ၾကီး၊ သူနာျပဳမ်ား ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၆၆၀ ခန္႕က ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတကာဌာန၀န္ထမ္း ၅၀ က ဘာသာစကားအမ်ိဳးစံုကိုအသံုးျပဳ၍ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ကုသၾကသည့္လူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕တစ္ေနရာတည္းျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုသည့္၀န္ေဆာင္မွုတြင္ ေလဆိပ္ၾကိဳ/ပို႕ ၀န္ေဆာင္မွုကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိျပီး၊ လူနာမ်ား၏ေဆးကုသမွုမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ စံုစမ္းမွုမ်ားကိုလည္း ၄၈နာရီအတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

– ျပည့္စံုေသာကင္ဆာကုသမွုဌာန (Cancer Care Center) : ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာေဆးကုသေပးေနၿပီး၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ကင္ဆာမ်ားကို စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းကုသမႈအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမွေပ်ာက္ဆံုးေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစံနစ္ျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္း တို.အျပင္ အိမ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးျပဳစုျခင္းမ်ားကိုလည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စုေပါင္းညႊန္ၾကားေပးပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ား၊ ပံုရိပ္ေဖၚေရာဂါရွာေဖြဆရာ၀န္၊ ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္၊ ကင္ဆာေရာဂါအထူးခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသဆရာ၀န္၊ ကင္ဆာေရာဂါပိုင္းဆရာ၀န္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါဆရာ၀န္၊ နာက်င္မႈအပိုင္းကုသေသာဆရာ၀န္မ်ား၊ အစားအေသာက္အဟာရပိုင္းဆိုင္ရာဆရာ၀န္၊ ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုသူနာျပဳအဖဲြ.မ်ားျဖင့္ ကုသမႈေပးေနပါသည္။ ေဆး႐ုံသည္ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားေသာ 3 D ေရာင္ျခည္ျဖာစက္ကို တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ထားသည္။ ေရာင္ျခည္ညွိေရာင္ျခည္ျဖာစက္ (သို႔) IMRT သည္ ကင္ဆာဆဲလ္အထူအပါးသင့္ေတာ္ေသာ ေရာင္ျခည္ခ်ိန္ညွိႏူိင္ၿပီး ပစ္မွတ္၏အရြယ္အစားႏွင့္ကိုက္ညီမွန္ကန္စြာ ခ်ိန္ပစ္ႏူိင္သည္။ ေဘးပတ္ပတ္ရွိ အေျမွးပါးမ်ားကိုလည္း ေရာင္ျခည္ရရွိမႈနည္းပါးေစၿပီး အရင္ေဆးကုသမႈကို ပို၍ အရည္အေသြးတိုးျမင့္ေစသည္။

– ေၾကာ႐ုိးႏွင္အာရံု ေၾကာ စင္တာ (Spine & Brain Institute) : ေၾကာ႐ုိးႏွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား ကုသတုိင္ပင္မႈကို ျပည့္၀စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေသာ အာ႐ုံေၾကာဆရာ၀န္မ်ား ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာစက္ကိရိယာျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးကုသေပးသည္။ ခြဲစိတ္မႈနည္းပညာ Microsurgery အနာေသး နာက်င္မႈနည္းပါးၿပီး ျမန္ျမန္နာလန္ထူနိုင္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ေနာက္ေက်ာရိုးနာက်င္ကိုက္ခဲသူ၊ လည္ပင္းနာက်င္ကိုက္ခဲ့သူ၊လည္ပင္းတ၀ုိက္အရိုးထိခိုက္မူခံရသူ၊
ျမီးေညာွင့္ ရိုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား၊ လည္ပင္းရိုးေရာဂါမ်ား၊ေက်ာရိုးဆစ္ရြက္၀ိုင္းက်ြံက်ေသာေရာဂါ၊ေက်ာရိုးတြင္းပိုး၀င္ျခင္း ေရာဂါမ်ားကိုကုသေပးသည္။

 

– အထူးအ႐ုိးကုေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ (Orthopedic Specialist Center) : ခႏၶာကိုယ္ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္၊ အားကစားကစားျခင္းေၾကာင့္ ႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အ႐ုိးႏွင့္အဆစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အားလံုးကို ကုသေပးေနသည္။ ေခတ္မွီေသာနည္းပညာျဖင့္ အဆစ္အတုေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ျခင္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ေဘးဆိုးက်ိဳးေ၀ဒနာမ်ားေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ အနာေသးျခင္း၊ နာက်င္မႈနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္ကို နည္းပါးေစၿပီး အေကာင္းပကတိအတိုင္း ျမန္ျမန္ျပန္ေကာင္းေစသည္။

– ဖယာထိုင္း န၀မင္း မီးယပ္ေရာဂါဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာ Advanced Gynecology Specialists Center (AGSC) း အရြယ္တိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခတ္မွီေသာသိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာမီးယပ္ေရာဂါကုသမႈ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ကုသမႈေပးေနသည္။ အထူးမီးယပ္ေရာဂါခြဲစိတ္ျခင္း (Advanced Gynecologic Surgery) သည္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲစိတ္ျခင္း(သို႔)ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ခဲြစိတ္ဒဏ္ရာအမာရြတ္မ်ားကို အေသးဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏူိင္သည္။ ဥပမာ – အေသးစားဒဏ္ရာကို မီးယပ္ေရာဂါကုသပိုင္းဆိုင္ရာကင္မရာျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း (Minimally Invasive Surgery) သည္ ကိုယ္ခႏၶာဒဏ္ရာရရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ျမန္ျမန္နာလန္ထူနိုင္ျခင္းနာက်င္မႈေလွ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ေသြးဆံုး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ လူနာကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ပကတိအတိုင္းသြားလာလႈပ္ရွားႏူိင္ေစသည္။

 

– ရင္သားစင္တာ (Breast Center) : အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ေသာဆရာ၀န္အသင္းမ်ားျဖင့္ ရင္သားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး အထူး ေခါင္း၊လည္ပင္း ႏွင့္ ရင္သားပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ရင္သားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ဥပမာ – ရင္သားအသားပိုထြက္ျခင္း၊ ရင္သားကင္ဆာ မ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ  ေရာင္ျခည္ပစ္ျခင္း ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာဟုေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ဓာတုေဆးျဖင့္ ကုသေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားလွပယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ျပင္ပတြင္ဆက္လက္၍ သြားလာလႈပ္ရွားႏူိင္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးသည္။

– အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းေရာဂါစင္တာ (GI and Liver Center) : အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသမႈေပးေနၿပီး မွန္ကန္စြာႏွင့္ျမန္ျမန္အေျဖသိႏူိင္ေသာ ကင္မရာျဖင့္ၾကည့္ေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးေပးေနသည္။

 

– ႏူိင္ငံျခားသားလူနာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ International Customer Service Center :ကုသရန္လူနာပို႔ေဆာင္ခံရျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းရွိျခင္း ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာအဆင့္မွီေဆးကုသမႈ အရည္အေသြးရွိျခင္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ေထာက္ခံမႈရရွိထားၿပီး မွန္ကန္စြာႏွင့္လ်င္ျမန္စြာ ကုသႏူိင္ရန္အတြက္ ကုသမႈတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကုသမႈအစီအစဥ္ခ်ေပးျခင္း မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

Policy

Our hospital intends to conserve the energy, environment, and natural resources by promoting activities to preserve the safety and hygiene of the organization and community.

Principle

Our hospital sets the safety policy, environmental management, and occupational health which are conformed with the regulations, legal regulations, international standards including the trainings and providing knowledge and understanding to our employees and contract partner of such policies.

Our employees and contract partner have the liability to conform to the safety policy, environmental management, and occupational health. They should also report the problems to the managers to acknowledge and proceed on fixing the problems appropriately.

We will control the activities which affect the community’s environments such as infectious wastes management and wastewater treatment.

We will take responsibility of natural resources and energy conservation for the highest benefit such as saving the energy and campaign for the recycling methods.

We will investigate and revise that we have conformed to the environmental standard and plans to improve the environments continually.

Our hospital manage the business with liability to society, customers, all concerns, and personnel by giving importance to environmental preservation, occupational health, and safety as well as developing the systems continually.

Management team

Pramote Poonapanont, MD.

Hospital Director (FRCOT MD.)

Sawanant Watcharawanich

Medical Director

Nibhon Theeramoke, MD.

Senior Director Phyathai And Paolo Hospital Group (FRCP(T),MD.)

Ms.Niluwan Chamnankit

Nurse Director

Apiwat Arayanimitsakul

Administrative Director

Mr.Wittaya Mung-In

International Marketing Director

News and Events

Phyathai Nawamin International Hospital

44/505 Nawamin Rd. Nuanchan, Bunggoom Bangkok 10230

Tel: +66 98-824-4783
Tel: +66 98-278-1329 (Foreigner only)

WebNawamin@phyathai.com

Contact us

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH