Phyathai Hospital Nawamin

About Us

History

ဖယားထိုင္း နာ၀ါမင္ နိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး္ မူလက ၁၉၉၅ ခုနစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္း၍ ဖယားထိုင္းႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ အျခားေသာဖယားထိုင္းအုပ္စု၀င္ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ကုသမွုတိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားသား လူနာႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္၊ စံညႊန္းႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆးရံုၾကီးသည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ အေရွ႕အရပ္၌တည္ရွိျပီး၊ သု၀ဏၰဘုမၼိႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ၾကီးႏွင့္ မိနစ္၃၀သာ သြားရေသာခရီးအကြာအေ၀းတြင္ရွိပါသည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ ကုတင္၂၀၀အတြက္ ပစၥည္းကရိယာျပည့္စံုေသာေဆးရံုၾကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာျမင့္ေသာကာလတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္လည္း စီစဥ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ကုသလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဘုတ္အဖြဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ေဆးအေထာက္အကူနည္းပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူႏိုင္သည့္အဆင့္ျမင့္ေဆးပညာႏွင့္ အႏုစိပ္က်ေသာေဆး၀န္ေဆာင္မွုမ်ားေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဆးရံုအေနျဖင့္ ယခုအထိဆိုလွ်င္ ISO 9001, 15189, 18001 and HACCP accreditations အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမွုမ်ား ရရွိထားပါသည္။
ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏တိုးတက္မွုသည္ ဤမွ်ျဖင့္ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕သို႕အျမဲခ်ီတက္လ်က္ရွိျပီး၊ အျခားေသာအဖြဲ႕၀င္ေဆးရံုၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးရံုႏွင့္ပက္သက္ေသာႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမွုမ်ား ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ေဆးရံုရွိ ေဆးကုသမွု ဌာန ၄၂ခုတြင္ ဆရာ၀န္ၾကီး၊ သူနာျပဳမ်ား ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၆၆၀ ခန္႕က ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတကာဌာန၀န္ထမ္း ၅၀ က ဘာသာစကားအမ်ိဳးစံုကိုအသံုးျပဳ၍ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ကုသၾကသည့္လူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕တစ္ေနရာတည္းျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုသည့္၀န္ေဆာင္မွုတြင္ ေလဆိပ္ၾကိဳ/ပို႕ ၀န္ေဆာင္မွုကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိျပီး၊ လူနာမ်ား၏ေဆးကုသမွုမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ စံုစမ္းမွုမ်ားကိုလည္း ၄၈နာရီအတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည့္စံုေသာကင္ဆာကုသမွုဌာန (Cancer Care Center) : ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာေဆးကုသေပးေနၿပီး၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ကင္ဆာမ်ားကို စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းကုသမႈအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမွေပ်ာက္ဆံုးေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစံနစ္ျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္း တို႕အျပင္ အိမ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးျပဳစုျခင္းမ်ားကိုလည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စုေပါင္းညႊန္ၾကားေပးပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ား၊ ပံုရိပ္ေဖၚေရာဂါရွာေဖြဆရာ၀န္၊ ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္၊ ကင္ဆာေရာဂါအထူးခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသဆရာ၀န္၊ ကင္ဆာေရာဂါပိုင္းဆရာ၀န္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါဆရာ၀န္၊ နာက်င္မႈအပိုင္းကုသေသာဆရာ၀န္မ်ား၊ အစားအေသာက္အဟာရပိုင္းဆိုင္ရာဆရာ၀န္၊ ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုသူနာျပဳအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ကုသမႈေပးေနပါသည္။ ေဆး႐ုံသည္ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားေသာ 3 D ေရာင္ျခည္ျဖာစက္ကို တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ထားသည္။ ေရာင္ျခည္ညွိေရာင္ျခည္ျဖာစက္ (သို႔) IMRT သည္ ကင္ဆာဆဲလ္အထူအပါးသင့္ေတာ္ေသာ ေရာင္ျခည္ခ်ိန္ညွိႏူိင္ၿပီး ပစ္မွတ္၏အရြယ္အစားႏွင့္ကိုက္ညီမွန္ကန္စြာ ခ်ိန္ပစ္ႏိုင္သည္။ ေဘးပတ္ပတ္ရွိ အေျမွးပါးမ်ားကိုလည္း ေရာင္ျခည္ရရွိမႈနည္းပါးေစၿပီး အရင္ေဆးကုသမႈကို ပို၍ အရည္အေသြးတိုးျမင့္ေစသည္။

အထူးအ႐ုိးကုေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ (Orthopedic Specialist Center) : ခႏၶာကိုယ္ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္၊ အားကစားကစားျခင္းေၾကာင့္ ႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အ႐ုိးႏွင့္အဆစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အားလံုးကို ကုသေပးေနသည္။ ေခတ္မွီေသာနည္းပညာျဖင့္ အဆစ္အတုေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ျခင္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ေဘးဆိုးက်ိဳးေ၀ဒနာမ်ားေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ အနာေသးျခင္း၊ နာက်င္မႈနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္ကို နည္းပါးေစၿပီး အေကာင္းပကတိအတိုင္း ျမန္ျမန္ျပန္ေကာင္းေစသည္။

ဖယားထိုင္းနာ၀ါမင္ အဆင့္ျမင့္အမ်ိဳးသမီးေရာဂါအထူးကုဌာန Advanced Gynecology Specialists Center (AGSC) း အရြယ္တိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခတ္မွီေသာသိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာမီးယပ္ေရာဂါကုသမႈ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ကုသမႈေပးေနသည္။ အထူးမီးယပ္ေရာဂါခြဲစိတ္ျခင္း (Advanced Gynecologic Surgery) သည္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲစိတ္ျခင္း(သို႔)ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ခဲြစိတ္ဒဏ္ရာအမာရြတ္မ်ားကို အေသးဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏူိင္သည္။ ဥပမာ – အေသးစားဒဏ္ရာကို မီးယပ္ေရာဂါကုသပိုင္းဆိုင္ရာကင္မရာျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း (Minimally Invasive Surgery) သည္ ကိုယ္ခႏၶာဒဏ္ရာရရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ျမန္ျမန္နာလန္ထူနိုင္ျခင္းနာက်င္မႈေလွ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ေသြးဆံုး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ လူနာကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ပကတိအတိုင္းသြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေစသည္။

 

ရင္သားစင္တာ (Breast Center) : အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ေသာဆရာ၀န္အသင္းမ်ားျဖင့္ ရင္သားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး ေခါင္း၊ လည္ပင္း ႏွင့္ ရင္သားပိုင္း အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ရင္သားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ဥပမာ – ရင္သားအသားပိုထြက္ျခင္း၊ ရင္သားကင္ဆာမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ  ေရာင္ျခည္ပစ္ျခင္း ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာဟုေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ဓာတုေဆးျဖင့္ ကုသေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားလွပယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ျပင္ပတြင္ဆက္လက္၍ သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးသည္။

အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းေရာဂါစင္တာ (GI and Liver Center) : အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသမႈေပးေနၿပီး မွန္ကန္စြာႏွင့္ျမန္ျမန္အေျဖသိႏိုင္ေသာ ကင္မရာျဖင့္ၾကည့္သည့္ခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးေပးေနသည္။

 

ႏူိင္ငံျခားသားလူနာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ International Customer Service Center : ကုသရန္လူနာပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းရွိျခင္း ႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာအဆင့္မွီေဆးကုသမႈ အရည္အေသြးရွိျခင္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ေထာက္ခံမႈရရွိထားၿပီး မွန္ကန္စြာႏွင့္လ်င္ျမန္စြာ ကုသႏိုင္ရန္အတြက္ ကုသမႈတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကုသမႈအစီအစဥ္ခ်ေပးျခင္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

Medical Tour

Our Departments

Eye Ear Nose and Throat Center

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္းေရာဂါကုသမွုဌာန :
ဖယားထုိင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးရွိ နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္းေရာဂါကုသမွုဌာနသည္ စံခ်ိန္အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ေဆးကုသမွုႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မွုကို ေပါင္းစပ္ေပးေနေသာဌာန ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေပါင္းစပ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖင့္ နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါရွာေဖြမွုႏွင့္ ဆက္လက္ကုသမွုအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာရပ္တို႕၏အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားက ခက္ခဲေသာအေနအထားမွာပင္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္အတူ သင့္ေတာ္ေသာကုသမွုကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤဌာနမွ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာကုသမွုေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက လူတိုင္းကို အျမင့္မားဆံုးကုသမွုရလဒ္ေကာင္းကို ေသခ်ာစြာေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာအထူးကုဌာနအေနျဖင့္ ေခတ္မီကရိယာမ်ားပိုင္ဆိုင္မွုကလည္း နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ိဳးစံုကို က်ယ္ျပန္႕စြာကုသႏိုင္ေသာဌာနကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

Bone and Joint Center

အထူးအ႐ုိးကုေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ (Orthopedic Specialist Center) : ခႏၶာကိုယ္ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္၊ အားကစားကစားျခင္းေၾကာင့္ ႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အ႐ုိးႏွင့္အဆစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အားလံုးကို ကုသေပးေနသည္။ ေခတ္မွီေသာနည္းပညာျဖင့္ အဆစ္အတုေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ျခင္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ေဘးဆိုးက်ိဳးေ၀ဒနာမ်ားေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ အနာေသးျခင္း၊ နာက်င္မႈနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္ကို နည္းပါးေစၿပီး အေကာင္းပကတိအတိုင္း ျမန္ျမန္ျပန္ေကာင္းေစသည္။

Cardiac Center

ႏွလံုးအထူးကုဌာန (Cardiac Center) :
ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏွလံုးေရာဂါကုဌာနသည္ ႏွလံုးေရာဂါျပင္းထန္စြာခံစားေနရေသာ လူနာမ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ အသက္လုကယ္တင္ရန္လိုေသာအေျခအေနမ်ားကို ကူညီကုသရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါကုသယာဥ္ကို ေစလႊတ္ႏိုင္ပါသည္။

Skin and Cosmetic Center

အလွျပဳျပင္ေရးႏွင့္ အေရျပားအထူးကုဌာန (Skin and Cosmetic Center) :
ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီခႏၶာကိုယ္ျပဳျပင္ခြဲစိတ္ကုဌာနသည္ အထူးကုဌာနမ်ားစြာထဲမွတခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ေသာသူမ်ား၏လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမွဳမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာဌာနလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဤဌာန၏ခံယူခ်က္မွာ လူတစ္ဦးတေယာက္၏ လွပမွု ႏွင့္ လူအမ်ားတန္ဖိုးထားရာ အလွတရားပိုင္ဆိုင္မွဳကို မိမိကိုယ္တိုင္ခံစားသိရွိႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိေသာအႏုပညာေျမာက္ခြဲစိတ္မွုကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ေဆးပညာအဖဲြ႕အစည္းလက္မွတ္ရသည့္ အလွအပျပဳျပင္မွုအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားျပားေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားကေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Spine and Brain Institute

 ေက်ာ႐ုိးႏွင့္ အာရံုေၾကာစင္တာ (Spine & Brain Institute) : ေက်ာ႐ုိးႏွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား ကုသတုိင္ပင္မႈကို ျပည့္၀စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေသာ အာ႐ုံေၾကာဆရာ၀န္မ်ား ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာစက္ကိရိယာျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးကုသေပးသည္။ ခြဲစိတ္မႈနည္းပညာ Microsurgery အနာေသး နာက်င္မႈနည္းပါးၿပီး ျမန္ျမန္နာလန္ထူနိုင္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ေနာက္ေက်ာရိုးနာက်င္ကိုက္ခဲသူ၊ လည္ပင္းနာက်င္ကိုက္ခဲ့သူ၊လည္ပင္းတ၀ုိက္အရိုးထိခိုက္မူခံရသူ၊
ျမီးေညာွင့္ရိုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား၊ လည္ပင္းရိုးေရာဂါမ်ား၊ ေက်ာရိုးဆစ္ရြက္၀ိုင္းက်ြံက်ေသာေရာဂါ၊ ေက်ာရိုးတြင္းပိုး၀င္ျခင္း ေရာဂါမ်ားကိုကုသေပးသည္။

Internal Medicine

ဖယားထိုင္း-နာဝါမင္ႏိုင္္ငံတကာေဆးရံုႀကီးရွိ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာနအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာခံစားေနရေသာလူနာမ်ားကို ေခတ္မွီအဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ အထူးကုဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ ေပါင္းစပ္ကုသမွဳအဖြဲ႕၏ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရပ္မ်ားကို အတူတကြအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေဆးကုသမွုရလဒ္ကို ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

Cancer Care Center

ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ ကင္ဆာအထူးကုဌာနအေနျဖင့္ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံတို႕တြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာအသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမွာ ၀န္ေဆာင္မွုေကာင္းျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ကင္ဆာလူနာမ်ားကို ကုသမွုေပးႏိုင္ျခင္းစသည့္ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါမ်ိဳးစံုအတြက္ ေခတ္ေပၚအဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ ကုသမွုမ်ားစြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Pediatric Center

ကေလးအထူးကုဌာန (Pediatric Center) :
ကေလးေတြရဲ႕တန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားတယ္ဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိနားလည္ထားပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဂရုစိုက္မွုမ်ား၊ ပံ့ပိုးေပးမွုမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရပါသည္။

Dentalis Center

သြားဘက္ဆိုင္ရာအထူးကုဌာန (Dentalis Center) :
ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ သြားဘက္ဆိုင္ရာဌာနသည္ သြားေရာဂါကုသျခင္းႏွင့္ သြားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းနည္းပညာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွုေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤဌာနတြင္ ထူးခြ်န္ေသာသြားအထူးကုမ်ား၏ ၾကပ္မတ္မွု၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဆရာဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေခတ္မွီေသာနည္းပညာႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚေဆးပစၥည္းကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳကာေဆးကုသျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏အသိပညာႏွင့္အရည္အခ်င္းကို အျပည့္အ၀အသံုးျပဳကုသေပးသည့္ဌာနျဖစ္လာပါသည္။

Gastrointestinal Center

အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းေရာဂါစင္တာ (GI and Liver Center) : အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အသည္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသမႈေပးေနၿပီး မွန္ကန္စြာႏွင့္ျမန္ျမန္အေျဖသိႏူိင္ေသာ ကင္မရာျဖင့္ၾကည့္ေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးေပးေနသည္။

Executive Health Screening Center

ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီးရဲ႕ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာန၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “မိမိကုိယ္မိမိ က်န္းမာေအာင္ေနျခင္းသည္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္းထက္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္”.
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာနသည္ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ကာကြယ္တတ္ေစရန္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးျပည့္စံုေသာ ျမင့္မားသည့္လူေနမွုဘ၀ကို ရရွိေစပါသည္။

Advance Gynecology Specialist Center

ဖယားထိုင္းနာ၀ါမင္ အဆင့္ျမင့္အမ်ိဳးသမီးေရာဂါအထူးကုဌာန Advanced Gynecology Specialists Center (AGSC) း အသက္အရြယ္တိုင္းရဲ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခတ္မွီေသာသိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာမီးယပ္ေရာဂါကုသမႈ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ကုသမႈေပးေနသည္။ အထူးမီးယပ္ေရာဂါခြဲစိတ္ျခင္း (Advanced Gynecologic Surgery) သည္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲစိတ္ျခင္း(သို႔)ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ခဲြစိတ္ဒဏ္ရာအမာရြတ္မ်ားကို အေသးဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏူိင္သည္။ ဥပမာ – အေသးစားဒဏ္ရာကို မီးယပ္ေရာဂါကုသပိုင္းဆိုင္ရာကင္မရာျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း (Minimally Invasive Surgery) သည္ ကိုယ္ခႏၶာဒဏ္ရာရရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ျမန္ျမန္နာလန္ထူနိုင္ျခင္း၊ နာက်င္မႈေလွ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ေသြးဆံုး႐ွံုးမႈကိုေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ လူနာကို လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ပကတိအတိုင္းသြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေစသည္။

Department of Surgery

ဖယားထိုင္း-နာ၀ါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ ခြဲစိတ္ေရာဂါျပင္ပလူနာဌာနသည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာအထူးကုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေခတ္ေပၚအဆင့္ျမင့္ေဆးပစၥည္းကရိယာႏွင့္  နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀၀န္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Diabetes & Vascular Innovation Therapy Center (DVIT)

ဖယားထိုင္း – နာဝါမင္ႏိုင္ငံတကာေဆးရံုၾကီး၏ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါကုထံုးသစ္ဌာနသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားကို
ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳျခင္း၊ ေရာဂါအဆင့္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းတို႔ကို တစ္ေနရာတည္း၌  ျပီးျပည့္စံုေအာင္ကုမွဳေပးႏိုင္မွဳအတြက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ေသြးေၾကာခြဲစိတ္ဆရာဝန္တို႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဤဌာနအေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳလူနာခံစားေနရေသာ ေသြးေၾကာေရာဂါျပႆနာမ်ားကို ကုသေပးႏိိုင္ပါသည္။

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH